Dajka

01193003 számú szakképesítés

KEOR kód:  0119 Oktatás, m.n.s.

A képesítési követelményt előíró jogszabály: A nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet

Munkaterület leírása:

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. A különböző intézményi formákban eltérő kompetenciákkal közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és baleset-megelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

Jelentkezés bemeneti feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: –

Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

Óraszám: 400 óra      (4 hónap)

A képzés formája:

Jelenléti oktatás, online oktatás, gyakorlat.

Időbeosztás: jelenléti oktatás esetén heti két alkalom hétköznap délután vagy szombat délelőtt

Tervezett indítás: 2023. 04. 22.

A tanfolyamot indítani a fenti időpontban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

A képzés helyszíne: Elmélet: Matéria Bt. oktatóterem (3530 Miskolc, Széchenyi út 88.sz.)

Gyakorlat: működő óvoda (a jelentkező által kiválasztott is lehet)

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:

Szakképesítést igazoló bizonyítvány.

Szakmai követelmények:

 • Képes a nevelés színtereit komplexen értelmezni. Képes meghatározni a család, a bölcsőde és az óvoda szocializációban betöltött szerepét.
 • Rendszeres visszajelzéseket ad az óvodapedagógusnak/kisgyermeknevelőnek a gyermekek felügyelete, gondozása során észlelt tapasztalatokról.
 • Képes megkülönböztetni a bölcsőde és az óvoda gondozási/nevelési feladatait, az intézmények személyi és tárgyi feltételeit.
 • Képes arra, hogy felismerje az óvodapedagógustól/kisgyermeknevelőtől elvárt viselkedési formákat.
 • Képes megkülönböztetni a bölcsődei és az óvodai napirend sajátosságait.
 • Átlátja a bölcsődés korú gyermek alapvető szükségleteit és az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenységi formáit.
 • Alkalmazza ismereteit a bölcsődés korú és az óvodáskorú gyermek játéktevékenysége során. Képes hozzájárulni a biztonságos játék feltételeinek megteremtéséhez és a hibás játékok kiszűréséhez, megjavításához.
 • Képes részt vállalni a biztonságos bölcsőde és óvoda udvar megteremtésében.
 • Képes munkálkodni a bölcsődei és az óvodai programok előkészítésében és lebonyolításában.
 • Bölcsődében, mini bölcsődében megérti, követi és alkalmazza a gondozási – nevelési feladatok ellátásához kapcsolódó utasításokat és iránymutatásokat.
 • Bölcsődében, mini bölcsődében a gyermek gondozása-nevelése közben alkalmazza az egyéni bánásmód elvét, a gyermek pozitív önállósági törekvéseinek, önértékelésének erősítését.
 • Bölcsődében, mini bölcsődében képes a kisgyermeknevelő szakmai munkáját segíteni a koragyermekkori intervenció elvének megvalósításában.
 • Mini bölcsődében, óvodában, a tudomására jutott információkat a szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli.
 • Óvodában képes megkülönböztetni az SNI, az integráció, inklúzió, és szegregáció fogalmakat. Az egyéni bánásmód elvét alkalmazza.
 • Képes az előírásoknak megfelelően végezni munkáját.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés eredményes elvégzését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány és a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása. A szakmai gyakorlat helyszínét a jelentkező maga is megválaszthatja.

Vizsgatevékenység:

A szakképesítő vizsgát az akkreditált vizsgaközponttal együttműködve a képzés helyszínén is meg tudjuk valósítani.

 Gyakorlati vizsgatevékenység:

Szituációs feladatok megoldása, szituációk elemzése, helyzetgyakorlatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgaszervező által előkészített és jóváhagyott tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.

A gyakorlati tételek: a „Nevelési feladatok a dajka tevékenységében”, a „Gondozás és egészségvédelem”, a „Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében”, valamint a „Takarítási feladatok a dajka tevékenységében” szakmai modulok ismeretanyagából kerülnek összeállításra.

Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során a központilag összeállított szóbeli tételsorból, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli tételek a „Nevelési feladatok a dajka tevékenységében”, a „Gondozás és egészségvédelem”, a „Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében”, valamint a „Takarítási feladatok a dajka tevékenységében”, szakmai ismereteiből kerülnek összeállításra.

A képzés helyszíne:     Elmélet: Matéria Bt. oktatóterme (3530 Miskolc, Széchenyi út 88. sz.)

Időbeosztás:   Jelenléti oktatás esetén heti két alkalom hétköznap délután vagy szombat délelőtt

Képzés díja: 100.000 Ft/fő

Vizsgadíj:       a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjtarifájának megfelelően

A szakképesítő vizsgát az akkreditált vizsgaközponttal együttműködve a képzés helyszínén is meg tudjuk valósítani.

A képzési díjra kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

 

Jelentkezés